Přejít na obsah

Odborná pracovní skupina ČAE pro oblast pracovní rehabilitace a ergodiagnostiky

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Rybářová: ergoterapeutka.katka@gmail.com, 725 846 578

Další členové: Mgr. Jitka Fricová, Mgr. Eva Macková, Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

 

Cíle skupiny:

 • iniciovat pravidelná setkávání ergoterapeutů provádějících ergodiagnostiku v ČR za účelem umožnění výměny zkušeností z praxe a zjištění potřeb ergoterapeutů pro zlepšení efektivity ergodiagnostiky a pracovní rehabilitace
 • podpořit kvalitu a efektivitu ergodiagnostiky a pracovní rehabilitace v ČR
  • provést revizi využívaných metodik v rámci ergodiagnostiky
  • podpořit vznik českých verzí manuálů nástrojů využitelných v rámci ergodiagnostiky včetně stanovení norem pro českou populaci

 

Úkoly:

 • 1) Zavést pravidelné setkávání určené pro ergoterapeuty z ergodiagnostických center, díky kterým by byly realizovány ergodiagnostiky kvalitněji, objektivněji a pro klienty přínosněji.
 • 2) Zhodnotit stávající metodiky ergodiagnostiky, jejich efektivitu a přínos na základě zkušeností ergoterapeutů pracujících v ergodiagnostických centrech v České republice.
 • 3) Podporovat vznik oficiálních českých verzí nástrojů využitelných v ergodiagnostice, včetně stanovení norem pro českou populaci.
 • 4) Podporovat vzdělávání v oblasti pracovní rehabilitace a ergodiagnostiky.
 • 5) Komunikovat s ergoterapeuty, vzdělavateli, Úřadem práce ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí o vhodných postupech v rámci ergodiagnostiky a pracovní rehabilitace (i prostřednictvím publikací).

 

Do této skupiny je možné se zapojit, pokud zájemce splňuje tyto kritéria:

 • kvalifikace ergoterapeuta dle aktuální platné legislativy,
 • člen ČAE
 • 2 roky odborné praxe jako ergoterapeut
 • znalost anglického jazyka na komunikační úrovni

 

Máte-li zájem přidat se do této dobrovolné pracovní skupiny a splňujete výše zmíněná kritéria, prosíme o zaslání e-mailu odeslaného Mgr. Rybářové na ergoterapeutka.katka@gmail.com. Vítáni jsou ergoterapeuti z celé ČR. Prosíme o krátké představení se stávajícím členům skupiny. Uveďte zejména:

– svou zkušenost s ergodiagnostikou či pracovní rehabilitací

– kraj či město, ve kterém působíte

 

Zápis ze 2. jednání vznikající pracovní skupiny (20.3.2019, Skype):

– Byly diskutovány cíle a hlavní úkoly vznikající pracovní skupiny. Vycházelo se z dokumentu, který vznikl na základě předchozího jednání, a z připomínek k němu připojených.

– Členky se shodly na dvou základních cílích, které směřují k podpoře kvality a efektivity ergodiagnostik a pracovní rehabilitace realizované v ČR ze strany ergoterapeutů, kteří se podílejí na jejich realizaci. Jako nejdůležitější úkol vnímají zavedení pravidelných setkávání, na kterých by si mezi sebou mohli ergoterapeuti vyměňovat zkušenosti z praxe související s ergodiagnostikou a pracovní rehabilitací. Na základě této výměny zkušeností bude identifikováno, co konkrétně ergoterapeuti potřebují ke zvýšení kvality a efektivity jejich působení v ergodiagnostických centrech.

– Na příštím jednání (cca v prvním týdnu v dubnu 2019) bude vymyšlen termín prvního setkání ergoterapeutů z ergodiagnostických center, které proběhne v Praze, a budou navrženy základní body programu. Bude se vycházet mimo jiné i z výstupů vznikající bakalářské práce studentky z 1. LF UK zabývající se mapováním práce ergoterapeutů v ergodiagnostických centrech.

– Informace o této vznikající pracovní skupině bude předána Výboru ČAE Mgr. Kateřinou Svěcenou, Ph.D. do konce března.