Přejít na obsah

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST NÁSLEDUJÍCÍMU SDĚLENÍ

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, studenti ergoterapie,

Česká asociace ergoterapeutů opakovaně obdržela pozvánku na kurzy, které jsou zaměřené na vzdělávání v ergoterapii. Je možné, že jste obdobné pozvánky obdrželi též na Váš soukromý e-mail.

 

Kurzy jsou vedeny klinickým psychoterapeutem, PhDr. Marinou Stejskalovou, CSc.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že Česká asociace ergoterapeutů se striktně distancuje od těchto vzdělávacích aktivit.

Důvodem našeho rozhodnutí je především skutečnost, že s paní doktorkou Stejskalovou nesdílíme stejný názor v představení a vymezení oblasti působnosti oboru ergoterapie.

Snažili jsme se paní doktorku kontaktovat písemně, ale na naše výzvy nijak nereagovala, což nás též nepřesvědčuje o korektnosti jejího jednání.

Paní doktorka ve svých materiálech neuvádí odbornou způsobilost v oboru ergoterapie, rovněž tak neprokázala kvalifikaci a oprávněnost ke vzdělávání v ergoterapii. Apelujeme proto na Vás, abyste velmi pečlivě zvážili svůj zájem účastnit se obdobných vzdělávacích akcí, které jsou vedeny nekvalifikovanými osobami v oboru ergoterapie.

Upozorňujeme též předem, že Česká asociace ergoterapeutů nebude udělovat vzdělávacím akcím, které nejsou vedeny kvalifikovanými osobami a jejichž náplň a obsah je v rozporu se zaměřením oboru ergoterapie, souhlasná stanoviska k uznání akce do celoživotního vzdělávání pro odbornost ergoterapeut.

O pochybných vzdělávacích akcích, ke kterým má Česká asociace ergoterapeutů výhrady, budeme též předem informovat uznávací jednotku a registr Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.

           

V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat a vyzvat k tomu, abyste i Vy čelily obdobným tendencím nekvalifikovaných osob, které by mohly v budoucnosti velmi poškodit náš obor tím, že o něm budou nesprávně informovat na různých místech.

Situace oboru ergoterapie a uplatnění ergoterapeutů v České republice není stále samozřejmostí. Uvědomte si, že pokud nezabráníme proškolování pracovníků z různých resortů v oblasti ergoterapie krátkodobými kurzy pochybného obsahu, můžeme velmi zkomplikovat uplatnění kvalifikovaných ergoterapeutů v oblastech mimo zdravotnictví, především v sociálních službách a školských zařízení. V těchto oblastech není ergoterapeut  legislativně zakotven a pro zaměstnavatele, bohužel, může být dostatečným prokázáním kompetence na post ergoterapeuta např. právě doklad o absolvování obdobného kurzu, který se neslučuje s názory a posláním ergoterapie.

 

Děkujeme za věnování pozornosti našemu upozornění a doufáme ve spolupráci s Vámi

Za výbor ČAE, Jana Jelínková

prezidentka