Přejít na obsah

Členství

Členství má jednu z těchto forem: plné, přidružené, studentské a čestné. Základní informace jsou uvedeny ve Stanovách ČAE v článcích V.–IX.

Dotazy

Jakékoliv dotazy ohledně registrace a platby členských příspěvků můžete konzultovat se sekretářkou a pokladníkem ČAE:

Bc. Anna Gaubmannová
sekretariat@ergoterapie.cz

 

Jak se stát členem ČAE

Podmínkou úspěšné registrace je splnění podmínek pro členství v ČAE, odeslání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení členských příspěvků (vyplývající z formy členství).

Zde naleznete přihlášku

Prosíme použijte oboustraný tisk.

 

Vyplněnou ji zašlete buď poštou na adresu:

Anna Gaubmannová
sekretariát ČAE
Nad obcí II 2081/62
140 00 Praha 4

nebo elektronicky na adresu:

sekretariat@ergoterapie.cz

Následně bude každému zájemci, který splňuje podmínky, vygenerován dočasný variabilní symbol (pro zaplacení prvního členského příspěvku), o kterém je informován sekretariátem.

  • Po zaplacení prvních členských příspěvků je uchazeč na základě potvrzení o členství přijímán za člena ČAE.
  • Pokud pošlete potvrzení o zaplacení e-mailem nebo poštou, můžete průběh registrace urychlit. V opačném případě očekávejte vyřízení Vaší registrace do 20. dne následujícího měsíce.
  • Spolu s potvrzením o členství je členovi předáno registrační číslo v ČAE (slouží jako variabilní symbol pro další platby, k identifikaci člena atd.) a přístupové údaje (jméno a heslo) do zaheslované části internetových stránek ČAE (www.ergoterapie.cz).

Podepsáním přihlášky člen bere na vědomí svá práva a povinnosti v ČAE a souhlasí s Etickým kodexem ergoterapeuta a Stanovami ČAE. Souhlasí se zpracováním a použitím jeho osobních údajů pro účely vytvoření databáze členů pro vnitřní potřeby ČAE, které nebudou bez vědomí členů šířeny dál. ČAE je v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Výše a platba členských příspěvků

Příspěvky ve výši 700,- Kč nebo 300,- Kč dle formy členství se platí převodem (upřednostňujeme) nebo složenkou (adresa sídlo ČAE, nebo sekretariát ČAE) ve prospěch bankovního účtu vedeného u Era (ČSOB) s číslem 103428915/0300.

  • PLNÉ ČLENSTVÍ 700,- Kč / rok
  • PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ 300,- Kč / rok (se COPM 450,- Kč )
  • STUDENTSKÉ ČLENSTVÍ 300,- Kč / rok (se COPM 450,- Kč )
  • ČESTNÉ ČLENSTVÍ Bezplatné
  • SNÍŽENÝ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO ČLENY NA MATEŘSKÉ/RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ A PRO ČLENY VE STAROBNÍM DŮCHODU 300,- Kč / rok (se COPM 450,- Kč )

Členské příspěvky se platí jedenkrát ročně na bankovní účet ČAE. Splatnost členského příspěvku je vždy do 31. března kalendářního roku. Pokud se někdo registruje po tomto termínu, bere na vědomí, že členské příspěvky jsou hrazeny na kalendářní rok, ve kterém se registroval (tj. leden-prosinec, nikoliv např. duben-březen následujícího roku).

Pokud člen neuhradí členský příspěvek, bude jeho členství zrušeno. Pokud zažádá o nové členství v ČAE (obnoví svou registraci), bude po první rok platnosti obnovené registrace výše členského příspěvku dvojnásobná (viz rozhodnutí Valné hromady z roku 2009).

Informace pro studenty

Velmi si vážíme zájmu být členem již za doby studia. Podmínky pro registraci do ČAE jsou shodné, jako pro ergoterapeuta s plným členstvím (viz výše). Zájemce však musí řádně vyplněnou přihlášku odeslat spolu s potvrzením o studiu oboru ergoterapie (prezenční či kombinované formy) (z téhož roku, ve kterém zájemce žádá o členství).

Studentské členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 300,- Kč na kalendářní rok (se COPM 450,- Kč).

Student se jako člen ČAE může účastnit zasedání Valné hromady ČAE, ale nemůže hlasovat, nemůže být členem orgánů sdružení (tj. člen výboru ČAE, rozhodčí komise aj.).

Snížený členský příspěvek pro členy na mateřské/rodičovské dovolené

Člen, který je/chystá se na mateřskou/rodičovskou dovolenou, může zažádat o snížení členských příspěvků na toto období prostřednictvím odeslání žádosti o snížení příspěvků MD/RD (její součástí je i čestné prohlášení).

Po dobu mateřské a následně rodičovské dovolené až do odvolání (viz čestné prohlášení) je pro člena stanoven příspěvek 300,- Kč na kalendářní rok (se COPM 450,- Kč). V případě, že rodičovská dovolená navazuje (narozením dalšího potomka), nemusí toto člen oznamovat ČAE a snížená forma členských příspěvků stále trvá.

Práva a povinnosti člena na rodičovské dovolené zůstávají stejná jako u člena s plným členstvím.

Snížený členský příspěvek pro členy ve starobním důchodu

Člen pobírající starobní důchod může zažádat o snížení členských příspěvků prostřednictvím odeslání žádosti o snížení příspěvků SD (její součástí je i čestné prohlášení). Člen má nárok na snížení členských příspěvků až po datu, kterým vznikl žadateli nárok na starobní důchod. Snížený členský příspěvek činí 300,- Kč na kalendářní rok (se COPM 450,- Kč / rok).

Práva a povinnosti člena pobírajícího starobní důchod zůstávají stejná jako u člena s plným členstvím.

Přidružené členství

Přidružené členství v ČAE může získat osoba, která nesplňuje podmínky pro plné členství (dle Stanov ČAE), která však pracuje v oboru ergoterapie nebo má o rozvoj ergoterapie zájem. Člen s přidruženým členstvím platí členské příspěvky a má přístup i do zaheslované části internetových stránek ČAE (www.ergoterapie.cz).

Přidruženému členovi bude vystaveno potvrzení o členství v ČAE – jako přidruženého člena.

Může využívat nabídku vzdělávacích akcí ČAE (i možnost sníženého účastnického poplatku či kurzovného), ale ČAE není povinna žádat jeho příslušnou profesní organizaci o vydání souhlasného stanoviska pro zařazení vzdělávací akce do kreditního systému dle vyhlášky č. 4/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přidružený člen se může účastnit zasedání Valné hromady ČAE, ale nemůže hlasovat, nemůže být členem orgánů sdružení (tj. člen výboru ČAE nebo rozhodčí komise).

Postup podání žádosti o změnu osobních údajů

Postup podání stížnosti na  nakládání  s osobními údaji

Ochrana osobních údajů- postup, souhlas