Přejít na obsah

Revize stanov ČAE!!!

Vážení členové,

S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů (83/1990 Sb. „ZoSO“) a k přesunu právní úpravy občanských sdružení (resp. spolků) do nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.; „NOZ“).Z toho pro ČAE vyplývá povinnost přizpůsobit své stanovy právní úpravě NOZ (dle NOZ, § 3041 odst. 2).

Stávající stanovy ČAE jsme proto předložili právníkovi k revizi, který upravil jejich podobu dle požadavků NOZ.

Hlasování o přijetí revize stanov proběhne na valné hromadě ČAE, která se bude konat 21.11. 2014 od 17:00 do 18:00 hodin v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.Považujeme však za důležité, aby se členové ČAE obeznámili s návrhem revize stanov v předstihu a měli možnost se k nim vyjádřit.Uvědomujeme si, že nebude možné, aby se všichni členové valné hromady účastnili, proto velmi uvítáme Vaše vyjádření jak souhlasné, tak nesouhlasné k jejich znění. K všem Vašim vyjádřením bude přihlédnuto při hlasování na valné hromadě. Je to důležitý dokument, který bude určovat podobu a fungování profesní organizace v příštích letech, proto doufáme, že k prostudování návrhu revize stanov si coby členové ČAE najdete čas.

Děkujeme za spolupráci

Výbor ČAE

Průvodní dopis