Přejít na obsah

Manuál pro zástupce ČAE v komisi výběrového řízení

Odůvodnění

ČAE v návaznosti na § 48 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je oslovována dle místní příslušnosti krajským úřadem k účasti na výběrovém řízení.

Výběrové řízení se koná na základě žádosti uchazeče o uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotnických služeb.

Uchazečem se v případě účasti zástupce ČAE rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v oboru ergoterapie.

Postup nominace zástupce ČAE

Prezident ČAE po obdržení pozvánky k účasti na výběrovém řízení:

 1. osloví dle místní příslušnosti krajského úřadu, který výběrové řízení vyhlašuje, pověřeného zástupce za ČAE;
 2. zástupce za ČAE obdrží písemné pověření k účasti na výběrovém řízení;
 3. prezident poskytne krajskému úřadu se souhlasem zástupce ČAE jeho kontaktní údaje;
 4. krajský úřad následně zašle pozvánku a podklady pro výběrové řízení přímo pověřenému zástupci ČAE.

Pověřeným zástupcem za ČAE může být:

 1. člen výkonného nebo rozšířeného výboru ČAE;
 2. člen ČAE z kontaktní skupiny zástupců;
 3. člen ČAE, který v místě konání výběrového řízení má výkon práce nebo místo pobytu;
 4. popř. ergoterapeut s odbornou či specializovanou způsobilostí k výkonu povolání, pokud není možná účast zástupce uvedeného v bodě a) až c).

 

Povinnosti pověřeného zástupce ČAE

Pověřený zástupce ČAE, pokud souhlasí se svou účastí ve výběrové komusi, je povinen:

 1. oznámit prezidentovi ČAE zda existují důvodné pochybnosti o jeho střetu zájmu nebo podjatosti v souvislosti s účastí ve výběrové komisi;
 2. účastnit se výběrového řízení ve stanoveném termínu;
 3. při výběrovém řízení posoudit, zda okruh činností ergoterapeuta předkládaný uchazečem je v souladu s náplní činností ergoterapeuta dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění, a není v rozporu se zájmy a zaměřením oboru ergoterapie;
 4. posoudit, že zdravotní péči v oboru ergoterapie bude zajišťována kvalifikovaným ergoterapeutem s odpovídající odbornou či specializovanou způsobilostí;
 5. postupovat při rozhodování v nejlepším zájmu oboru ergoterapie;
 6. nepromítat osobní zájmy do závěrečného stanoviska v rámci výběrového řízení;
 7. zachovávat mlčenlivost dle požadavků zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění;
 8. informovat prezidenta ČAE, zda výběrové řízení proběhlo řádně a předat informaci, kdy a kde bude zveřejněn výsledek výběrového řízení.

Vyjádření ČAE k vydání posudku při výběrovém řízení

Zájmem České asociace ergoterapeutů je podporovat vznik nových ergoterapeutických pracovišť. Z toho vyplývá, že vydání záporného stanoviska musí být vždy jasně opodstatněno a založeno na prokazatelných faktech neschopnosti poskytovatele zajistit dostatečnou kvalitu ergoterapeutických služeb. Za tyto faktory považuje ČAE zejména:

 1. významnou neznalost poskytovatele o účelu oboru ergoterapie;
 2. zajištění ergoterapeutických služeb jinou odborností než odborností ergoterapeut;
 3. nesoulad poskytovatele s etickým kodexem oboru ergoterapie;
 4. neochota poskytovatele vytvořit ergoterapeutům vhodné podmínky pro výkon povolání;
 5. představení náplně práce ergoterapeuta, které není v souladu s posláním oboru ani okruhem odborných činností ergoterapeuta.

Odměna za účast pověřeného zástupce ČAE na výběrovém řízení

Pověřenému zástupci ČAE náleží za účast ve výběrové komisi odměna dle zvyklostí místně pověřeného krajského úřadu, který výběrové řízení vyhlašuje, na základě dohody o provedení práce.

Pokud krajský úřad neuzavře se zástupcem ČAE dohodu o provedení práce za účast ve výběrové komisi, uzavře s ním dohodu o provedení práce dle platných ustanovení výboru ČAE sekretariát ČAE.

Výbor ČAE odsouhlasil dne 27. 2. 2020