Přejít na obsah

Stanovy České asociace ergoterapeutů

I. Charakter spolku

 1. Česká asociace ergoterapeutů (dále jen „spolek“) je dobrovolnou profesní asociací ergoterapeutů a jiných osob působících v ergoterapii.
 2. Spolek vyvíjí činnost na celém území České republiky a spolupracuje s obdobnými právnickými osobami nebo jejich členy v zahraničí.

II. Statut spolku

 1. Spolek sdružuje členy na základě společného zájmu, členství v něm je dobrovolné.
 2. Spolek je právnickou osobou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

III. Název a sídlo spolku

 1. Název spolku zní: „Česká asociace ergoterapeutů“. V souladu s ustanovením § 3042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, si spolek ponechá svůj původní název, protože se jedná o jedinou profesní organizaci ergoterapeutů v České republice, která používá svůj název dlouhodobě, tento název je pro ni příznačný a jeho zaměnitelnost či klamavost nelze rozumně předpokládat, spolek je pod tímto názvem dlouhodobě řádným členem Světové federace ergoterapeutů a Rady ergoterapeutů evropských zemí.
 2. Sídlo spolku je Praha.

IV. Cíle spolku

 1. Spolek má tyto základní cíle:
  • propagovat a prosazovat rozšíření sítě pracovišť poskytujících ergoterapeutickou péči,
  • vyzvednout důležitost a nezastupitelnost ergoterapie v rehabilitaci osob s disabilitou a jiným znevýhodněním každého věku, včetně domácí péče,
  • aktivně vystupovat v oblasti prevence a zdravotní osvěty v rámci ergoterapie,
  • prosazovat ergoterapeutické postupy v péči o osoby s disabilitou a jiným znevýhodněním tak, aby kvalita jejich života byla v maximálně možné míře povznesena,
  • vymezit úlohu ergoterapeuta v péči o osoby s disabilitou a jiným znevýhodněním, včetně stanovení odpovědnosti ergoterapeuta v systému péče o tyto osoby,
  • garantovat a podporovat odbornou způsobilost svých členů,
  • v rámci možností napomáhat zvyšování standardu ergoterapeutických pracovišť,
  • spolupracovat při tvorbě koncepce systému vzdělávání budoucích ergoterapeutů a zvyšování kvalifikace ergoterapeutů, v rámci čehož spolek zajišťuje pořádání různých kurzů, vzdělávacích seminářů a odborných konferencí,
  • v rámci osvěty a propagace ergoterapie vlastním nákladem vydávat odborné publikace, sborníky z odborných konferencí a další vzdělávací materiály jak pro členy spolku, tak pro ostatní praktikující ergoterapeuty a laickou veřejnost
  • rozvíjet a kontrolovat dodržování etických pravidel ergoterapeuta členy spolku,
  • hájit profesní práva a zájmy členů spolku,
  • ve spolupráci s odbory hájit sociální a hospodářská práva členů spolku,
  • napomáhat v zajištění právní pomoci členům spolku ve sporech souvisejících s výkonem jejich povolání,
  • aktivně působit tak, aby práce ergoterapeutu byla odpovídajícím způsobem ohodnocena a za tím účelem mj. spolupracovat s příslušnými orgány při tvorbě sazebníku ergoterapeutických výkonů,
  • snažit se o dosažení mezinárodního uznání odborné kvality svých členů.
 2. K dosažení cílů uvedených v odstavci 1 spolek spolupracuje s obdobnými organizacemi či jejich členy a úřady nejen v České republice ale i v zahraničí.

V. Členství

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky a zaplacením členského nebo udržovacího příspěvku výbor spolku. Žadatel je přijat, pokud s přijetím za člena spolku souhlasí všichni členové výboru. V rámci rozhodnutí o žádosti výbor rozhodne též o formě členství. Výbor informuje členskou schůzi o nových členech spolku přijatých od konání poslední členské schůze.
 3. U členů spolku majících studentské členství se studentské členství po ukončení studia automaticky mění na plné či přidružené členství, jestliže takový člen splňuje zároveň podmínky pro plné členství či přidružené členství, jinak zaniká.
 4. Členství vzniká dnem přijetí za člena spolku.
 5. Dokladem o vzniku členství je potvrzení vydané prezidentem spolku nebo jiným pověřeným členem výboru.

IV. Formy členství

 1. Členství ve spolku má jednu z těchto forem:
  • plné členství,
  • přidružené členství,
  • studentské členství,
  • čestné členství.
 2. Plné členství může získat:
  • absolvent nadstavbového studia „rehabilitační pracovník“ s pomaturitním specializačním studiem „léčba prací“,
  • diplomovaný ergoterapeut,
  • ergoterapeut bakalář,
  • ergoterapeut magistr,
  • absolvent čtyřleté střední zdravotní školy, obor „rehabilitační pracovník“ bez pomaturitního specializačního studia „léčba prací“,
  • jestliže ukončil studium do roku 1990,
  • absolvent fakulty tělesné výchovy a sportu se zkouškou z ergoterapie, jestliže ukončil studium do roku 1990,
  • absolvent nadstavbového studia „rehabilitační pracovník“, jestliže ukončil studium do roku 1990.
 3. Přidružené členství může získat osoba, která nesplňuje podmínky pro plné členství, která však pracuje v oboru ergoterapie nebo má o rozvoj ergoterapie zájem. Členové mající přidružené členství nemohou hlasovat na členské schůzi (mají však právo se jí zúčastnit) a nemohou být členy volených orgánů spolku.
 4. Studentské členství může získat osoba, která studuje obor ergoterapie. Členové mající studentské členství nemohou hlasovat na členské schůzi (mají však právo se jí zúčastnit), nemohou být členy orgánů sdružení a platí místo členského příspěvku pouze udržovací příspěvek.
 5. Čestné členství může na základě rozhodnutí členské schůze získat jakákoliv osoba, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj České nebo světové ergoterapie. Čestné členství uděluje a odebírá členská schůze na návrh nejméně tří členů spolku s plným členstvím.
 6. V případech hodných zvláštního zřetele může členská schůze na návrh výboru udělit určité osobě členství v určité formě i přesto, že tato osoba nesplňuje výše uvedené podmínky pro tu kterou formu členství.
 7. Členství ve spolku je podmíněno úhradou členských příspěvků případně udržovacího příspěvku, o jejichž výši a způsobu úhrady rozhoduje členská schůze. Schválený udržovací příspěvek však musí dosahovat nejméně 30%, ale nesmí být vyšší než 50 % členského příspěvku.

VII. Seznam členů

 1. Na základě vzniku členství, je nový člen zapsán do příslušného seznamu vedeného v místě sídla spolku, dle ustanovení § 236 Občanského zákoníku.
 2. V seznamu se vedou údaje v rozsahu jméno a příjmení, případně rodné příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu, údaje o formě členství, údaje o úhradě členských příspěvků, pokud jsou vybírány, údaje o tom, že člen spolku neuhradil členské příspěvky, údaje o tom, že vůči členovi spolku byl podán návrh na zrušení členství a údaje o tom, jakým způsobem o tomto návrhu členská schůze rozhodla.
 3. Záznamy v seznamu provádí prezident nebo jím pověřený člen výboru na základě návrhu člena spolku nebo rozhodnutí členské schůze. Návrh na změnu zapisovaných údajů je člen spolku povinen podat bezodkladně poté, co dojde ke změně v zapisovaných skutečnostech.
 4. Seznam je neveřejný, nahlédnout do něho a pořizovat si z něho výpisy může v sídle spolku každý člen spolku, který na tom prokáže právní zájem. Ten, kdo není členem spolku, vyjma osob stanovených ustanovením § 236 odst. 2 Občanského zákoníku, do něho smí nahlédnout v případě, že prokáže právní zájem na základě souhlasu uděleného členskou schůzí.

VIII. Zánik členství

Členství ve spolku zaniká:

 1. vystoupením člena spolku písemným oznámením zaslaným na doručovací adresu spolku,
 2. úmrtím člena spolku,
 3. vyloučením člena spolku na základě rozhodnutí členské schůze,
 4. u členů majících studentské členství zaniká členství rovněž ukončením studia, jestliže takový člen nesplňuje zároveň podmínky pro plné členství či přidružené členství,
 5. zánikem spolku.
 6. IX. Práva a povinnosti členů spolku
 7. Členové spolku mají zejména tato základní práva:
  • práva a povinnosti vyplývající z cílů spolku uvedených v článku IV těchto stanov,
  • právo účastnit se členské schůze,
  • právo volit orgány spolku a právo být volen do orgánu spolku,
  • právo a povinnost účastnit se na činnosti spolku,
  • právo požadovat na orgánech spolku vysvětlení ve věcech souvisejících se sdružením a jeho činností, včetně údajů o hospodaření spolku,
  • právo požadovat na orgánech spolku odbornou poradenskou a konzultační podporu při řešení otázek souvisejících s povoláním ergoterapeuta,
  • právo být informován o dění ve spolku,
  • právo účastnit se odborných seminářů a jiných akcí pořádaných spolkem.
 8. Členové spolku mají zejména tyto základní povinnosti:
  • povinnost zachovávat pravidla profesionální etiky, povinnost dodržovat stanovy spolku a rozhodnutí orgánů spolku,
  • povinnost řádně reprezentovat spolek a profesi ergoterapeuta, aktivně se podílet na plnění cílů spolku,
  • povinnost dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
  • povinnost svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
  • a povinnost platit členské příspěvky.
 9. Člena spolku, který hrubě porušil své povinnosti, může členská schůze ze spolku vyloučit. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení.

X. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou výbor spolku, rozhodčí komise a členská schůze spolku.

XI. Výbor spolku

 1. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku (dále jen výbor). Výbor řídí a koordinuje činnost spolku a jedná jeho jménem.
 2. Výbor se skládá z prezidenta spolku, dvou viceprezidentů spolku, tajemníka spolku a pokladníka spolku.
 3. Za výbor jedná navenek jménem spolku kterýkoliv z členů výboru samostatně a v plném rozsahu běžné agendy, vyjma věcí výslovně uvedených v tomto článku.
 4. Členové výboru podepisují jménem spolku tak, že k názvu spolku připojí označení své funkce a svůj podpis.
 5. Prezident spolku může se souhlasem všech členů výboru udělit generální nebo speciální plnou moc k jednání za spolek dalším členům spolku nebo třetím osobám vyjma obstarání věcí výslovně uvedených v tomto článku.
 6. Členy výboru jmenuje a odvolává členská schůze spolku. Funkční období členů výboru je zpravidla tříleté, nestanoví-li v konkrétním případě členská schůze spolku jinak.
 7. V případě, že z jakéhokoliv důvodu zanikne mandátně kterého člena výboru, mohou zbývající členové výboru jednomyslně kooptovat na jeho místo náhradního člena do doby konání nejbližší členské schůze spolku, kdy jeho mandát bez dalšího zaniká.
 8. Výbor se schází dle potřeby na výzvu prezidenta nebo některého dalšího člena výboru. Výbor muže projednávat věci spolku rovněž korespondenčně nebo prostřednictvím prostředků umožňující komunikaci na dálku (online).
 9. K přijetí rozhodnutí výboru, vyjma věcí výslovně uvedených v tomto článku, se vyžaduje souhlas alespoň tří členů výboru.
 10. Běžné vnitřní i vnější záležitosti spolku, vyjma věcí výslovně uvedených v tomto článku, vyřizuje prezident bez toho, že by k tomu byl povinen svolávat výbor.
 11. Výbor vede neveřejný seznam členů spolku, který není zpřístupněn. Výbor tento seznam členů spolku pravidelně aktualizuje. Výbor rozhoduje o nahlédnutí do seznamu členů spolku osobami dle ustanovení § 236 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které nejsou členem spolku. K přijetí rozhodnutí výboru ve věci nahlížení do seznamu členů se vyžaduje souhlas alespoň tří členů výboru.
 12. V rámci svých pravomoci může člen výboru jménem spolku samostatně přijímat závazky do výše 20 000,- Kč. K přijetí závazku v rozsahu nad 20 000,- Kč do výše 100 000,- Kč je třeba souhlasu všech členů výboru, k přijetí závazku v rozsahu nad 100 000,- Kč je třeba předchozího schválení členskou schůzí spolku. K nakládání s nemovitým majetkem spolku je třeba předchozího souhlasu členské schůze spolku. Listina, kterou se tak činí, musí obsahovat úředně ověřené podpisy prezidenta a osoby pověřené členskou schůzí spolku k tomuto úkonu na základě jejího usnesení.
 13. Člen výboru muže kdykoliv i bez udání důvodu na svoji funkci rezignovat. Písemnou rezignaci je takový člen výboru povinen předat prezidentovi a v případě prezidenta některému z viceprezidentů spolku.

XII. Rozhodčí komise

 1. Rozhodčí komise má tři členy, které jmenuje a odvolává členská schůze spolku. Funkční období členů rozhodčí komise je tříleté.
 2. Předsedu rozhodčí komise volí členové ze svého středu na funkční období jednoho roku. Člen rozhodčí komise může kdykoliv i bez udání důvodu na svoji funkci rezignovat. Písemnou rezignaci předává člen rozhodčí komise prezidentovi.
 3. V případě, že z jakéhokoliv důvodu zanikne mandát některého člena rozhodčí komise, mohou zbývající členové se souhlasem všech členů výboru jednomyslně kooptovat na jeho místo náhradního člena do doby konání nejbližší členské schůze spolku, kdy jeho mandát bez dalšího zaniká.
 4. Rozhodčí komise se schází dle potřeby na výzvu předsedy. Rozhodčí komise může projednávat věci spolku rovněž korespondenčně nebo prostřednictvím prostředků umožňující komunikaci na dálku (online).
 5. K přijetí rozhodnutí rozhodčí komise se vyžaduje souhlas všech členů rozhodčí komise.
 6. Rozhodčí komise zejména:
  • dohlíží, jsou-li záležitosti spolku vedeny řádně a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,
  • rozhoduje spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků,
  • na základě žádosti člena přezkoumává rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena ze spolku,
  • na základě žádosti osoby, která není členem spolku, přezkoumává rozhodnutí výboru ve věci nahlížení do seznamu členů,
  • rozhoduje o dalších záležitostech, které do její působnosti svěří členská schůze.

XIII. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze spolku (dále jen „členská schůze“). Členské schůze jsou oprávněni se účastnit a hlasovat na ní všichni členové spolku, není-li stanoveno jinak. Člen spolku se muže zúčastnit členské schůze osobně, nebo prostřednictvím jiného člena spolku, kterému udělí plnou moc pro zastupování na členské schůzi.
 2. Do působnosti členské schůze zejména patří:
  • schvalování stanov spolku a jejich změn,
  • rozhodování o jmenování a odvolání členů výboru,
  • rozhodování o jmenování a odvolání členů rozhodčí komise,
  • schvalování výše a způsobu úhrady členských a udržovacích příspěvků,
  • rozhodování o dlouhodobé koncepci spolku,
  • rozhodování o působnosti rozhodčí komise,
  • schvalování úkolů spolku pro příslušné období, výroční zprávy spolku, rozpočtu a roční závěrky hospodaření,
  • rozhodování o vyloučení členů spolku,
  • rozhodování ve věcech svěřených členské schůzi stanovami spolku,
   rozhodování o zániku spolku.
 3. Členská schůze dále rozhoduje veškeré otázky, které si sama vyhradí k rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
 4. Členskou schůzi svolává dle potřeby, nejméně však jednou ročně, výbor.
  Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem se posílá každému členovi spolku poštou nebo elektronicky s dostatečným časovým předstihem. Členská schůze je schopna usnášení, jestliže je přítomno nejméně jedenáct členů spolku s plným členstvím.
 5. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných. O konání členské schůze vyhotoví výbor zápis, který podepisují nejméně dva členové výboru.
 6. Členská schůze se může scházet a přijímat rozhodnutí také pomocí prostředků umožňující komunikaci na dálku (online).

XIV. Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří a vede o svém hospodaření záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.
 2. Základním zdrojem příjmu spolku jsou členské a udržovací příspěvky. Výši členských a udržovacích příspěvků, dobu jejich splatnosti a způsob splácení stanoví členská schůze. Zaplacené příspěvky se nevrací, a to ani v případě zániku členství ve spolku.
 3. Dalšími zdroji příjmu spolku jsou například dary, dotace a granty, případně výtěžky akcí pořádaných spolkem a podobně. Prostředky spolku musejí být vynakládány obezřetně a maximálně účelně. Prostředky se vynakládají výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí.
 4. Záznamy o hospodaření s finančními prostředky a jiným majetkem spolku vede pokladník, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Spolek vede účetní evidenci v souladu s příslušnými předpisy. Za vedení účetní evidence odpovídá pokladník.
 5. Výbor je povinen řádně a včas informovat členskou schůzi o stavu majetku spolku a o výsledcích hospodaření spolku.

XV. Zánik spolku

 1. O dobrovolném rozpuštění spolku rozhodne členská schůze kvalifikovanou většinou tvořenou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů spolku. Na základě tohoto rozhodnutí členská schůze též jmenuje likvidátora z řad členů spolku. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.
 2. Po úhradě dluhů se všechen zbylý majetek rozdělí rovným dílem mezi všechny členy spolku.
 3. Spolek zaniká též schválením smlouvy o fúzi na základě rozhodnutí členské schůze dle ustanovení § 274 a následujících Občanského zákoníku nebo rozdělením na základě rozhodnutí členské schůze dle ustanovení § 288 a následujících Občanského zákoníku. Pro schválení zániku dle předchozí věty se rovněž rozhodne dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů spolku.
 4. Sdružení nemůže zaniknout dříve, než budou jeho majetek a jeho práva a závazky vypořádány.

XVI. Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Tyto stanovy byly schváleny na členské schůzi konanou dne 24.2.2022. Účinností nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Tímto dnem pozbývají platnosti dřívější stanovy.