Přejít na obsah

Standardy praxe

1. Zodpovědnost k příjemci ergoterapeutických služeb

Ergoterapie je u klienta zahájena na základě ordinace ošetřujícího či doporučujícího lékaře, popř. na základě smluvního vztahu mezi klientem a ergoterapeutem, případně zákonným zástupcem klienta a ergoterapeuta. Ergoterapeut by měl přijmout k terapii pouze ty klienty, pro které má diagnostické a terapeutické možnosti a může jim pomoci.

Klienti, kteří očekávají přijetí k terapii, by měli být zapsáni na seznam čekatelů nebo odesláni na jiné pracoviště. Ergoterapeut musí brát v úvahu i možnost odeslat nebo doporučit klientovi jiné pracoviště, pokud jeho není schopno terapii v nejbližším čase zajistit nebo pokud možnosti ergoterapeutického pracoviště nejsou takové, aby zajistily požadovanou péči.

Hodnocení:

Ergoterapeut je zodpovědný za hodnocení klienta, který byl přijat k terapii. Každá část terapie musí být plánována, plněna a dokončena s aktivním zapojením klienta. Ergoterapeut by měl terapii průběžně hodnotit, posuzovat a upravovat plán léčby podle výsledků hodnocení.

Terapie:

 • Ergoterapeut musí v průběhu terapie dodržovat profesionální bezúhonnost a diskrétnost.
 • Ergoterapeut by měl zajistit, že plán terapie bude plně zaměřen na potřeby klienta.
 • Ergoterapeut nesmí klienta diskriminovat z důvodů rasových, barvy pleti, handicapu, disability, národnosti, věku, pohlaví, sexuální orientace, náboženství, politického přesvědčení nebo postavení ve společnosti či z jiných důvodů.
 • Ergoterapeut musí na základě informovaného souhlasu klienta usilovat o stanovení realistických cílů založených na terapeutické spolupráci.

Kvalita programu:

Při vytváření efektivního programu by ergoterapeut měl brát v úvahu 5 součástí (pravidel), které přispívají k vytvoření důvěry.

Jsou to:

 1. profesionální chování
 2. efektivita
 3. využití zdrojů
 4. zohlednění rizika
 5. spokojenost klienta s poskytovanými službami
 6. Ergoterapeut by měl vždy dodržet objektivní a cílený ergoterapeutický plán ve všech fázích terapie.

Propuštění:

Ergoterapeut by měl ukončit terapii tehdy, když klient dosáhl stanoveného cíle nebo bylo dosaženo maxima terapeutického plánu. Klientovi by měl být jasně vysvětlen důvod pro ukončení léčby. Ergoterapeut by měl zajistit následné nebo opakované hodnocení klienta a dokumentovat je.

2. Záznamy a zprávy

Ve zprávách a záznamech týkajících se klienta a v přístupu k nim by měly být zohledněny požadavky platné legislativy a nařízení zaměstnavatele. Zákon o ochraně osobních údajů určuje povinnosti pro ergoterapeuta o uchování osobních informací o klientovi a zároveň zajišťuje práva osobám, o kterých jsou takové informace vedeny. Ergoterapeut by měl chránit a respektovat tajné údaje a zajistit, že jejich odhalení bude sloužit pouze klientovi.

Zveřejnění informací týkajících se osob mimo terapeutický kontext a pro případ právního nátlaku by vždy mělo být provedeno pouze se souhlasem klienta. Záznamy o klientovi by měly být uchovány bezpečně. Měly by obsahovat pouze skutečné údaje, informace týkající se profesionálních aktivit, bez emocionální zaujatosti a poskytovat potřebné informace sloužící ostatním profesionálům i pro případné právní důvody. Záznamy by měly být uchovány pro zjednodušení přezkoumání, analýzu použitých procedur a pro měření efektivity léčby.

Ergoterapeut by měl dokumentovat schopnosti klienta a výsledky terapie. Přístup k informacím by měl mít pouze odpovědný personál a všechny psané a tištěné informace by měly být pečlivě uschovány.

3. Bezpečnost

Ergoterapeut by neměl způsobit ohrožení zdraví a bezpečnosti klienta. Při terapii je nutné používat vhodné pomůcky a vybavení. Ergoterapeut musí zvážit všechna bezpečnostní opatření a používat při terapii správné oblečení a obuv.

4. Zaměstnavatelé

Jestliže má zaměstnavatel odlišné pracovní standardy chování než jsou uvedeny v kodexu ergoterapeutů, je nutné, aby se s nimi před nástupem do zaměstnání ergoterapeut přesně obeznámil. Ergoterapeut by měl vyhovět pouze těm doporučením zaměstnavatele, které jsou slučitelné s jeho profesionální etikou.

5. Propagace profese

Ergoterapeut by měl propagovat ergoterapeutickou službu pouze ve své kompetenci. Měl by určit potřebné dovednosti, znalosti a odborné zkušenosti, které jsou pro konkrétní terapii potřebné. Ergoterapeut by měl přijmout osobní zodpovědnost za svou kompetenci. V situacích, kde jsou požadovány jiné znalosti a odborné zkušenosti, by měl odeslat klienta k povolanějšímu terapeutovi a konzultovat danou situaci s kolegy.

Ergoterapeut by měl stále udržovat a rozvíjet znalosti vztahující se k legislativě, sociální politice a sociálním a kulturním záležitostem, které ovlivňují jeho profesi.

6. Profesionální vztahy – spolupráce

 • Ergoterapeut by měl respektovat potřeby a odpovědnost ostatních kolegů.
 • Ergoterapeut by měl konzultovat a spolupracovat s ostatními profesionály podle profesionálních povinností.
 • Ergoterapeut by měl mít možnost prakticky podpořit ostatní personál ergoterapeutických služeb.
 • Ergoterapeut by měl být loajální k ostatním ergoterapeutům, ale v případě potřeby upozornit na neprofesionální chování.
 • Při porušení Etického kodexu je nutné informovat pověřenou osobu zajišťující řízení služeb.
 • Pracovníci z jiné země by měli respektovat zvyky a kulturu země, ve které krátkodobě nebo dlouhodobě pracují.

7. Výzkum a rozvoj profese

 • Ergoterapeut by měl uvést správný název popř. přesnou citaci publikovaného materiálu, ze kterého čerpá.
 • Ergoterapeut by měl chránit soukromé údaje klienta v každém psaném nebo vizuálním materiálu, který může být použit mimo terapeutický rámec.
 • Profesní praxe ergoterapeuta by měla být založena na výsledcích výzkumu. Ergoterapeuti mají povinnost si doplňovat profesionální znalosti a musí být obeznámeni se současnými právními předpisy, které ovlivňují jejich praxi.

8. Reprezentace profese

Profese by měla být přesně představována klientům, ostatním profesionálům, studentům a široké veřejnosti.

 • Ergoterapeut by se měl snažit zlepšovat a rozvíjet kvalitu profese.
 • Ergoterapeut by se měl vyvarovat neadekvátního chování, které nepříznivě ovlivňují jeho výkon nebo profesi. Patří sem zneužívání návykových látek, páchání jakéhokoli kriminálního nebo protiprávního činu v průběhu výkonu profese.

9. Komerční sféra

 • Ergoterapeut může nabízet služby ve shodě s uznávanou praxí zdravotní péče.
 • Ergoterapeut může propagovat privátní služby podle praxe zdravotní péče.
 • Ergoterapeut v privátní praxi by měl stanovit takové poplatky za své služby, které odpovídají cenovým analýzám poskytovaných služeb.
 • Ergoterapeut by se měl řídit profesionálním úsudkem při doporučování nebo poskytování komerčních výrobků nebo technických zařízení.
 • Ergoterapeut si nesmí vyžádat nebo přijmout pověření žádné komerční firmy jako odměnu, platbu za doporučení výrobku této firmy klientovi.

10. Vzdělávání v ergoterapii

 • Pedagogové by měli při výuce ergoterapeutů zajistit dodržování Minimálních standardů vzdělání WFOT.
 • Pedagogové by měli zajistit, že studenti získají během studia odpovídající profesionální kompetence.
 • Vzdělávací kritéria by měla odpovídat platné legislativě a doporučením národní asociace. Při vzdělávání ergoterapeutů by měl být propagován Etický kodex ergoterapeuta a Standardy praxe.

Pro vypracování Standardů praxe České asociace ergoterapeutů bylo použito materiálu Standards of Pracice, COTEC (1996)