Přejít na obsah

Terminologie

Terminologická skupina organizace ENOTHE (Evropská síť ergoterapie ve vyšším vzdělávání) zpracovala a v roce 2008 prezentovala přehled definic základních termínů v anglickém jazyce.

 • Český překlad definic odsouhlasených termínů terminologické skupiny ENOTHE naleznete zde.

Cílem skupiny bylo vytvořit definice termínů nejčastěji používaných v ergoterapii, na kterých by se shodli všichni členové skupiny (většinou pedagogové z různých Evropských zemí). Dále vytvořit interaktivní webovou databázi odsouhlasených definic, ale i definic termínů z různých zdrojů, se kterými členové skupiny pracovali. Záměrem skupiny nebylo vytvořit nový jednotný terminologický systém, ale dosáhnout konsenzu na definicích termínů.

Skupina postupovala podle předem stanovených pravidel. Při výběru termínů se řídila zásadou, aby vybrané termíny reprezentovaly základ profese (například hned na počátku vyloučila termíny spojené s teorií ergoterapie). Zdrojem informací byly jednak informace z WFOT, WHO, ale také informace, které poskytly národní asociace. Skupina používala pouze odborné publikace (tj. učebnice, monografie, odborné články).

Po analýze všech vybraných definic, vytvoření odsouhlasených definic a jejich zpětném překladu do národních jazyků členů skupiny následovala konzultace vytvořeného materiálu pedagogy a odborníky z praxe. Některé termíny se používají v odborné literatuře velmi často (například „occupation“ celkem 24 definic), jiné se v literatuře objevují poměrně nedávno a proto větší množství definic nebylo možné dohledat (například „occupational allienation“ pouze jedna definice).

Celou interaktivní databázi je možné prohlédnout na adrese: http://pedit.hio.no/~brian/enothe/terminology/

Na jaře 2009 navázala Česká asociace ergoterapeutů s terminologickou skupinou ENOTHE kontakt s cílem zapojit se do překladu navrhovaných definic do českého jazyka. Za účelem překladu byla vytvořena terminologická skupina ČAE. Je nutné předeslat, že ČAE si uvědomovala důležitost konzistentního a správného používání odborných termínů ve vzdělávání a praxi ergoterapeutů již dříve. Již v minulosti vzniklo několik pokusů vytvořit určitý slovník základních pojmů (založen především na překladu podobných slovníků z anglického jazyka).

Terminologická skupina ČAE komunikovala mezi sebou zejména elektronicky, ale i osobně. Při překladu se členky snažily dodržet jak podmínku jazykové, tak obsahové shody navrhované definice. Zde však narážely na značné problémy. Například nejdiskutovanější definice termínů zaměstnávání (z angl. occupation) a činnosti (z angl. activity) jsou paradoxně často nejasné a někdy i protichůdné. Čistě z lingvistického hlediska je zaměstnávání ekvivalentem činnosti a tedy jde o dva stejné termíny. Odborné vymezení obou pojmů však naznačuje odlišnosti, které je nutné respektovat.

Terminologická skupina ČAE při odevzdávání překladu definic termínů ENOTHE konstatuje následující:

 1. Terminologie je důležitá pro každou profesi. Správné používání termínů pomáhá ergoterapeutům efektivně mezi sebou komunikovat, zvyšuje jejich porozumění oboru a rozšiřuje jejich znalosti.
 2. Jiné profese mohou používat termíny, které si ergoterapie specificky vysvětluje jiným způsobem z hlediska své logiky, myšlení a představ. (Například definice rolí, činnosti, funkce, nebo hodnocení může být v různých profesích jiná).
 3. Jednotlivé termíny, které se v profesi používají, nemůžou existovat samostatně, protože každý termín je součástí určitého systému vědomostí a jako takový je ho nutné posuzovat a chápat.
 4. Každá profese by měla používat srozumitelné pojmy a termíny, které by její členové ve své praxi využívali. Otázkou zůstává, jestli se předkládaný materiál ENOTHE v praxi ujme. Jazyk, který používá, je v tomto prvním pokusu příliš složitý a vzdálený denní praxi ergoterapeutů.
 5. Většina odborné literatury je v ergoterapii psaná v anglickém jazyce, a proto je pro mnohé české ergoterapeuty také nedostupná. Je nutné pro ně poskytnout alespoň základní materiál, ze kterého mohou vycházet.
 6. Domníváme se, že další práce terminologické či jiné pracovní skupiny ČAE by se měla zaměřit na vytvoření ucelenějšího materiálu, který by obsahoval vysvětlení základních pojmů v kontextu ergoterapeutické praxe, dále postup práce ergoterapeuta (tzv. ergoterapeutický proces) a oblasti jeho působení.

Věříme, že vyvolá tolik potřebnou diskusi o užívání ergoterapeutických pojmů a termínů.

Členové terminologické skupiny ČAE:

 • Bc. Fuchsová Helena
 • Bc. Kadlecová Helena
 • Krivošíková Mária, M.Sc.
 • Bc. Macků Kateřina
 • Bc. Matochová Jana
 • Bc. Rodová Zuzana
 • Mgr. Vychytilová Marie