Přejít na obsah

Účast na zasedání Akreditační komise MZ

Prezidentka ČAE se dne 8. 1. 2015 na žádost Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) účastnila zasedání Akreditační komise MZ. Za ČAE se pravidelně jednání akreditační komise účastní PaedDr. Matějíčková, jejímž úkolem je posuzovat dle platné legislativy týkající se oboru ergoterapie obsah kurzů určených pro ergoterapeuty po stránce jejich přínosu pro obor, odborného zaštítění a u kurzů ostatních profesí dohlížet nad tím, aby nedocházelo k zasahování do kompetencí ergoterapeuta. Cílem jednání bylo vyjednat podmínky, za kterých by akreditační komise schválila k akreditaci certifikované kurzy pro ergoterapeuty (Měkké a mobilizační techniky a Proprioceptivní nervosvalová facilitace- známá jako Kabatova metoda), které v prvním kole jednání neschválila. Účastníci jednání došly ke konsenzu a úkolem NCO NZO je dopracovat sylaby kurzů dle doporučení a předložit je ke schválení akreditační komisi. ČAE bude s NCO NZO spolupracovat na finální podobě obsahu obou kurzů.