Přejít na obsah

Ochrana osobních údajů

Vážení členové ČAE,

na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souvislosti se zrušením směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a novelou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, která nabude účinnosti dnem 25. května 2018, je výbor ČAE povinen informovat své členy o krocích, které je nucen v návaznosti na změny legislativy učinit.

ČAE je, coby zapsaný spolek, registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Nakládání s osobními údaji našich členů za účelem vedení databáze členů ČAE dosoučasné doby probíhalo zcela dle požadavků platné legislativy a s Vaším souhlasem vyjádřeným podpisem „Závazné přihlášky“ do ČAE, kterým jste současně vyjádřili souhlas s Etickým kodexem ergoterapeuta a Stanovami ČAE.

Tím, že ČAE eviduje Vaše přihlášky, kde je uvedeno jméno, příjmení, titul, vzdělání, adresa trvalého nebo kontaktního bydliště, e-mail, pracoviště, datum narození aj., se stává správcem Vašich osobních údajů. Změny legislativy týkající se ochrany osobních údajů nám z tohoto důvodu ukládají, že jsme oprávněni nakládat a uchovávat Vaše osobní údaje pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Od 25. května 2018 musí být v souladu s platnou legislativou součástí přihlášky do ČAE pro nové členy také informovaný souhlas se zpracováváním a uchováváním osobních údajů.

V souladu s novou legislativou by měl být takovýto souhlas vyžádán i od stávajících členů ČAE. Svým souhlasem potvrzujete, že ČAE je oprávněna uchovávat a zpracovávat pro své potřeby Vaše osobní údaje, a to pro dále uvedené účely. Zejména se jedná o jmennou evidenci jak současných, tak bývalých členů asociace, vlastní registraci členů, informativní rozesílání nabídek pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, pořádaných ať už ČAE nebo spolupracujícími subjekty, rozesílání nabídek možnosti zaměstnání, evidence externích zaměstnanců na DPP, případně další obdobné činnosti, přikterých je nutné zpracovávat Vaše osobní údaje.

S ohledem na tyto změny jsme nuceni Vás požádat o opětovné udělení kvalifikovaného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, což sevšak jeví administrativně velmi náročné. Vzhledem k tomu, že ve zpracování a vlastní administrací Vašich osobních údajů poskytnutých v „Závazné přihlášce“ fakticky nedochází k žádným změnám, lze se důvodně domnívat, žes uchováváním a zpracováváním Vašich osobních údajů nadále souhlasíte.

Pokud tomu tak není a Vy s dalším zpracováváním Vašich osobních údajů nadále nesouhlasíte, sdělte tuto skutečnost vedení ČAE, a to ve lhůtě do 25. května2018, kdy předmětné nařízení nabude účinnosti. V případě, že tak neučiníte, Vaše osobní údaje budou nadále zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou.

V případě jakýchkoli dotazů k nové právní úpravě, prosím, kontaktujte písemně sekretariát či prezidenta ČAE, a to elektronicky na anna.gaubamnnova@email.cz nebo sekretariat@ergoterapie.cz.

Jménem ČAE Vám velmi děkujeme za spolupráci

S pozdravem

Bc. Anna Gaubmannová, pokladník, sekretariát

Mgr. Jana Jelínková, prezidentka

 

Postup podání žádosti o změnu osobních údajů

Postup podání stížnosti na nakládání s osobními údaji člena ČAE

Ochrana osobních údajů- postup, souhlas